College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Informatie voor toelatinghouders van rodenticiden

Bij alle toelatingen waar voorheen buitengebruik nog was toegelaten, is die toepassing door het Ctgb geschrapt en is voor dit specifieke gebruik per individueel middel nog een aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld van 3 resp. 6 maanden. Gedurende die tijd mag het middel met het oude gebruiksvoorschrift nog op de markt gebracht respectievelijk worden gebruikt.

Echter in verband met noodzakelijk gebruik van anticoagulantia tegen ratten buiten, biedt het Ctgb de mogelijkheid om een toelating te verkrijgen voor dergelijke anticoagulantia voor het gebruik buiten, onder strikte voorwaarden die tot doel hebben om het gebruik van deze middelen buiten tot een minimum te beperken.

Lees verder bij . Meer informatie voor toelatinghouders'.

Meer informatie voor toelatinghouders

Criteria voor buitengebruik rodenticiden

Biociden die tegen ratten buiten gebruikt worden brengen grote risico’s voor het milieu met zich mee.
Het Ctgb heeft daarom besloten dat deze middelen (de anticoagulantia) alleen buiten gebruikt mogen worden indien dit gebeurt door een goed opgeleidde professionele gebruiker die werkt volgens de principes van geïntegreerde plaagdier bestrijding (IPM).

Lees verder: Criteria voor buitengebruik rodenticiden

Criteria voor buitengebruik rodenticiden

Toelating van buitengebruik voor rodenticiden mogelijk

Bij het buitengebruik van rodenticiden lopen roofvogels, huisdieren via doorvergiftiging een hoog risico. Tevens zijn rodenticiden op basis van anticoagulantia PBT stoffen (stoffen met een hoog risico voor persistentie, bio accumulatie en toxiciteit) die niet gewenst zijn in het milieu. Vandaar dat het gebruik van anticoagulantia beperkt moet worden tot het minimum noodzakelijk gebruik. Redenen voor het Ctgb om het gebruik van deze stoffen te beperken tot binnenruimtes.

Echter in verband met noodzakelijk gebruik van anticoagulantia tegen ratten buiten, biedt het Ctgb de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden een toelating te verkrijgen voor het buitengebruik van dergelijke anticoagulantia.

Meer hierover leest u bij 'Meer informatie voor toelatinghouders'.

Buitengebruik voor rodenticiden