College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ctgb besluit om het Registration Report (RR) te publiceren op de Ctgb website

Het College heeft in het kader van een transparante besluitvorming besloten dat bij zonale toelatingen waarbij Nederland rapporteur is, naast deel A, ook deel B zal worden gepubliceerd op de Ctgb website. Ook voor andere aanvraagtypen, zoals ‘Concerned Member State’ aanvragen en wederzijdse erkenningen zal deel B (alleen de nationale addenda) gepubliceerd worden.
Deel B bevat de inhoudelijke beoordeling en is vergelijkbaar met de beoordeling van aanvragen onder Richtlijn 91/414/EG, welke altijd al door het Ctgb word gepubliceerd. Deel B bevat wel meer informatie, zoals samenvattingen van studies. Deze extra informatie is over het algemeen echter niet confidentieel. Deel C (het confidentiële deel) zal vanzelfsprekend niet worden gepubliceerd. Het Ctgb zal naar verwachting halverwege 2015 beginnen met het publiceren van het RR deel A en B bij Collegebesluiten.

Aanleiding

Transparantie in de besluitvorming is voor het Ctgb altijd een belangrijk speerpunt geweest. In de strategie van het College is opgenomen dat het Ctgb binnen de kaders van de wet en op basis van het principe van goed bestuur maximale transparantie wil bieden. Tevens heeft de internationale visitatiecommissie (IVC) in 2013 aanbevolen om nog transparanter te zijn over de besluiten en de onderbouwing hiervan. De keuze van het College om het RR (deel A en B) te publiceren past bij het beleid voor een transparante besluitvorming door het Ctgb.

Informatie over publicatie RR in de EU

Bij het ontwerp van het EU RR is rekening gehouden met de mogelijkheid dat dit RR door de lidstaten gepubliceerd kan worden. In het Guidance Document ‘Zonal Evaluation and Mutual Recognition’ is opgenomen dat “in principle Registration Reports could be published to increase transparency and openness if legal provisions in the individual MS allow. Removing confidential information (see article 63 Regulation 1107/2009) and appropriate redaction would be required”.
Het Ctgb heeft de werkwijze van de andere lidstaten omtrent het publiceren van het RR ge peild. Duitsland publiceert momenteel als enige lidstaat het RR op het internet (deel A en B), de overige lidstaten publiceren niet. Een aantal lidstaten, waaronder UK, BE en HU, maken het RR wel openbaar op verzoek.

Verordening 1107/2009 en confidentiële informatie

In Verordening 1107/2009 wordt confidentialiteit als vorm van gegevensbescherming afgegeven onder artikel 63. Bij het publiceren van deel B van het RR als onderdeel van het toelatingsbesluit, is er sprake van openbaarmaking van gegevens, en zijn dus de regels met betrekking tot confidentialiteit van artikel 63 van toepassing.
Artikel 33 lid 4 stelt dat verzoeken tot confidentialiteit bij het indienen van de aanvraag door de aanvrager ingediend moeten worden, overeenkomstig artikel 63.

Ctgb werkwijze publiceren RR en verwijderen confidentiële informatie uit het RR

Het Ctgb aanvraagformulier geeft aanvragers de mogelijkheid om confidentiële informatie aan te melden bij het indienen van de aanvraag. Voor lopende aanvragen zal het Ctgb de aanvragers een extra kans geven om confidentiële informatie aan te melden, vlak voor publicatie van het RR. Het Ctgb zal hiertoe gedurende een overgangstermijn van tenminste één jaar, of langer indien nodig geacht, de aanvrager de kans geven om in het RR deel B aan te geven welke informatie hij als confidentieel beschouwd.
De informatie uit artikel 63 lid 2 zal door het Ctgb standaard uit deel B worden gehouden. Van de informatie genoemd in dat artikel is het merendeel standaard opgenomen in deel C (confidentiële informatie).
Indien de aanvrager om vertrouwelijke behandeling verzoekt van andere informatie dan genoemd in artikel 63 lid 2,  dient hij een verifieerbare verantwoording te verstrekken om aan te tonen dat openbaarmaking zijn commerciële belangen of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonlijke integriteit in het gedrang kan brengen.
Bij andere confidentialiteitsclaims van de aanvrager dan de informatie genoemd in artikel 63 lid 2 zal het Ctgb, met medeneming van de door de aanvrager ingediende onderbouwing, beslissen of deze acceptabel is of niet. Al hetgeen dat hierop als confidentieel is geaccepteerd door het Ctgb zal uit deel B van het RR worden verwijderd voor publicatie.