College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het Ctgb hanteert (nationale) methodieken bij de beoordeling. In de Evaluation Manual staat meer informatie en instructie over gebruik van methodieken en modellen.

Zie ook de Evaluation Manual

Werkinstructie humane toxicologie

Hieronder volgt een overzicht van de werkinstructie humane toxicologie:

Rekenmodellen humane toxicologie

Tevens zijn de blootstellingsmodellen beschikbaar, die voor de humane toxicologie moeten worden gebruikt:

Nationaal specifieke elementen

Het Ctgb neemt alle toelatingen van andere EU-lidstaten over, tenzij de Nederlandse situatie aantoonbaar verschilt ten aanzien van de nationaal specifieke elementen:

  • uitspoeling naar grondwater
  • windsnelheid en
  • drinkwaterwinning uit oppervlaktewater.

 

Werkinstructies Fate & behaviour

Werkinstructies (vooral betreffende het NL Addendum): 

Models, Excel rekensheets Fate & behaviour

Excel rekensheets:

Excel rekensheet berekening drinkwaterconcentraties bij toepassing op verhardingen

In lijn met de beslisboom drinkwater, zoals opgenomen in de Ctgb evaluation manual, is het rekenmodel berekening drinkwaterconcentraties bij toepassing op verhardingen bestemd voor de beoordeling van nieuwe stoffen (d.w.z. minder dan 3 jaar op de Nederlandse markt) met een voorgesteld gebruik op verhardingen.
Aanvragers dienen vanaf augustus 2016 dit rekenmodel te hanteren bij het indienen van het dossier.