College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Onderwerpdossiers

Op onze site vindt u diverse onderwerpdossiers. Op deze pagina staan onderwerpen die betrekking hebben op zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden; bijvoorbeeld de uitvoering van de CLP verordening en achtergrondinformatie over de neonicotinoïden.

Daarnaast zijn er specifieke onderwerpdossiers voor:

Neonicotinoïden

Verschillende wetenschappers brengen de middelen op basis van neonicotinoïden in meer of mindere mate in verband met de verhoogde wintersterfte onder bijenvolken die over de hele wereld wordt waargenomen. Regelmatig komen nieuwe studies en wetenschappelijke informatie beschikbaar over de relatie tussen neonicotinoïden en de gezondheid van bijen. Ctgb houdt alle wetenschappelijke ontwikkelingen hierover nauwlettend in de gaten. Lees meer over dit onderwerp.

Gewasbeschermingsmiddel of biocide?

Een gewasbeschermingsmiddel is een mengsel met een of meer werkzame stoffen bestemd om te worden gebruikt om o.a. planten of plantaardige producten te beschermen tegen alle schadelijke organismen of de werking daarvan te voorkomen. Biociden zijn alle stoffen of mengsels die uit één of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren en zijn bestemd om schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen. Lees meer over dit onderwerp.

RUB

Sinds de inwerkingtreding van de bestrijdingsmiddelenwet van 1962 bestaat deze uitzondering die het mogelijk maakt om het gebruik van minder schadelijke middelen zonder reguliere toelating toe te laten, de zogenaamde Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB). Stoffen, middelen en toepassingen die op deze RUB-lijst staan hebben geen of slechts een beperkte risicobeoordeling ondergaan. Bij stoffen, middelen en toepassingen die op deze RUB-lijst staan is geen sprake van middel toelatingen die aangevraagd zijn door en eigendom zijn van een toelatinghouder. Het is niet mogelijk om nieuwe stoffen, middelen of toepassingen aan de RUB-lijst toe te voegen. Lees meer over dit onderwerp.

Onderwerpdossier Biociden

Classificatie, labeling en packaging

De CLP verordening regelt de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Deze Europese verordening beschrijft nieuwe regels en criteria om chemische stoffen en mengsels in te delen. Uiterlijk op 1 juni 2015 moeten alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn voorzien van de nieuwe indeling. Uw middelen moeten dus een nieuw etiketbesluit krijgen dat voldoet aan de nieuwe eisen. De toelatinghouder stelt zelf het etiket op, op basis van het reeds vastgestelde etiket van het toegelaten middel. Lees meer over dit onderwerp.

Harmonisatie

Wet- en regelgeving in de Europese Unie streven naar gelijke behandeling in de lidstaten van aanvragen en toelatingen van bestrijdingsmiddelen – met waar nodig uitzonderingen ingegeven door locale omstandigheden. Met de implementatie van verordeningen 1107/2009 (gewasbeschermingsmiddelen) en 258/2011 (biociden) ligt het echter vast: Nederland maakt deel uit van een Europees speelveld waarin afspraken zijn vastgelegd die onverkort gelden voor alle lidstaten. Dit klinkt zeer eenvoudig maar de praktijk is vrij weerbarstig. Lees meer over dit onderwerp.

Laag risico middelen

Voor deze middelen gelden bepaalde regels en dient te worden voldaan aan de voorwaarden. De Gewasbeschermings- verordening onderscheidt verschillende werkzame stoffen. Middelen op basis van laag risico- en basisstoffen worden vaak laag risico gewasbeschermingsmiddelen genoemd. In de Biociden Verordening wordt de term laag risico biociden niet letterlijk genoemd. Voor producten met een gunstiger milieu- of menselijke of dierlijk gezondheidsprofiel geldt de vereenvoudigde toelatingsprocedure.
Lees
meer over dit onderwerp.

Onderwerpdossier Gewasbeschermingsmiddelen

Van WGGA naar WG

Het huidige Wettelijke Gebruiksvoorschrift en Gebruiks Aanwijzingen voor gewasbeschermingsmiddelen is in de praktijk niet goed hanteerbaar. Met diverse partijen is een nieuwe opzet gemaakt. De toelatinghouders moeten hiermee zelf aan de slag. Om u daarmee op weg te helpen is een handleiding opgesteld. We raden u aan die te gebruiken. In de handleiding wordt nauwgezet uitgelegd op welke manier een WGGA naar WG omgezet dient te worden. Lees meer over dit onderwerp.