College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Wat is onze taak?

Het Ctgb is als zelfstandig bestuursorgaan belast met de uitvoering van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). De Wgb maakt een duidelijk onderscheid tussen beleid en uitvoering. De ministeries van EZ en I&M zijn verantwoordelijk voor het gewasbeschermingsbeleid respectievelijk biocidenbeleid; het Ctgb is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

Ons wetenschappelijk beoordelingswerk is wettelijk geregeld in tal van Europese verordeningen, Europese richtlijnen en nationale wetgeving, waaronder de Wgb.

Onze wettelijke taken zijn:
  1. Besluiten over het wel of niet toelaten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Wij doen dit door het beoordelen van aanvragen op grond van in de wetgeving verankerde criteria.
  2. Adviseren van de ministeries over de plaatsing van werkzame stoffen op de lijsten van toegestane stoffen in Europa. Wij doen dit door het aanvraagdossier van deze stoffen te beoordelen.
  3. Adviseren van de ministeries over wet- en regelgeving en beleid over gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

    Zelfstandig bestuursorgaan

    Sinds het jaar 2000 is het Ctgb een zelfstandig, tarief gestuurd bestuursorgaan (ZBO). Onze onafhankelijke positie is wettelijk verankerd in de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen. Dat betekent dat de deskundigen bij het Ctgb besluiten nemen over de toelating van een middel zonder dat de minister direct invloed kan uitoefenen op deze individuele besluiten.

    Als tariefgestuurd ZBO is het Ctgb verantwoordelijk voor een kostendekkende bedrijfsvoering. M.a.w. de tarieven die het Ctgb voor de behandeling van aanvragen voor toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in rekening brengt, dienen kostendekkend te zijn. De overige activiteiten, waaronder beleidsadvisering, worden in rekening gebracht bij de beleidsverantwoordelijke ministeries. Het Ctgb legt verantwoording af aan de beleidsverantwoordelijke bewindslieden.