College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen en biociden kent een Europese en een Nationale component. De vaststelling van deze regelgeving is een politiek proces. Wat het Ctgb doet is, op basis van die vastgestelde wetten en regels, vergelijken, berekenen en wetenschappelijk beoordelen of een middel kan worden toegestaan.

Europese wet- en regelgeving

Voor zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden is een specifieke verordening vastgesteld. Een verordening is regelgeving door de Europese wetgever die direct geldt in alle lidstaten alsof het nationale wetgeving is. De regels in de Europese verordeningen gaan boven alle andere regelgeving.

Gewasbeschermingsmiddelen

Biociden

Nationale wet- en regelgeving

Binnen Nederland is er gemeenschappelijke wet- en regelgeving ontwikkeld voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden op verschillende niveaus.

Wet Gewasbescherming en Biociden

De nationale "Wet gewasbescherming en biociden" is de nationale regelgeving die tot stand is gekomen middels de officiele wetgevingsprocedure (goedkeuring van een wetsontwerp van de regering door de Tweede en Eerste Kamer, de zgn formele wetgever). De teksten is globaler dan de onderliggende regelgeving.

Besluit Gewasbescherming en Biociden

Besluiten zijn beslissingen van een overheidsorgaan. Deze beslissing kan een algemeen bindende regeling zijn, zoals het "Besluit gewasbescherming en biociden" , maar het kan ook een andersoortig besluit zijn, zoals een besluit op een aanvraag. Als algemeen bindende regeling staat het besluit lager dan de wet en geeft het vaak regels ter detaillering of uitvoering van de wet. Het besluit is makkelijker te wijzigen dan de wet zodat snelle aanpassing aan gewijzigde omstandigheden of inzichten mogelijk is.

Regeling Gewasbescherming en Biociden

    De "Regeling gewasbescherming en biociden" een algemeen bindende regeling van een overheidsorgaan, niet zijnde de formele wetgever. De regeling staat lager in de hiërarchie dan het algemeen bindende besluit en geeft vaak praktische uitwerking van besluit en wet. Een regeling is makkelijker te wijzigen dan een algemeen geldend besluit of een wet.

    Algemene Wet Bestuursrecht

    Ctgb is een overheidsorgaan. Vandaar dat de "Algemene Wet Bestuursrecht" (afgekort Awb) ook belangrijk is. Dit is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers en bedrijven.