College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Werkwijze van het Ctgb

Voordat een gewasbeschermingsmiddel en een biocide in Nederland mag worden verkocht en gebruikt, heeft degene die dit middel op onze markt wil brengen hiervoor een toelating van het Ctgb nodig. Het Ctgb beoordeelt dus vooraf of een middel én het gebruik ervan veilig is voor mens, dier en milieu.

Toelating aanvragen

De aanvragen dient een aanvraagdossier bij het Ctgb in dat voldoet aan Europese en nationale regels. Geëist wordt bijvoorbeeld dat het dossier informatie bevat verkregen uit studies die zijn uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria die voldoen aan de criteria voor “Good Laboratory Practice” en “Good Experimental Practice”. Het Ctgb beoordeelt kritisch of alle geleverde studies aan deze criteria voldoen.

Alle benodigde documenten moeten voor de toetsing aanwezig zijn en voldoen aan de inhoudelijke dossiervereisten. Dan pas begint de beoordeling.

Beoordeling

In de beoordeling wordt berekend wat de mogelijke blootstellingen van stoffen zijn voor mens, dier en milieu. Vervolgens worden deze gegevens vergeleken met de veilige waarden. Zo worden de risico’s van gebruik van het middel in kaart gebracht. Blijkt dat een middel veilig kan worden gebruikt en effectief is, dan besluit het college tot toelating.

Toetsingskader

Het beoordelen van de risico's door het Ctgb is vastgelegd in Europese wetten (verordeningen en richtlijnen). Dit noemen wij het toetsingskader. Dit kader geldt voor alle EU lidstaten. Er kunnen landspecifieke regels en eisen bij gehanteerd worden.

De uitvoering van het toetsingskader is hiermee vastgelegd en daarmee de risico’s en de manier waarop deze beoordeeld en getoetst moeten worden aan de normen van wet- en regelgeving. Het vaststellen van deze regelgeving is een politiek proces.

Besluit

Nadat het secretariaat een besluit heeft voorbereid, wordt een conceptbesluit voorgelegd aan het college. Het college controleert het conceptbesluit op juistheid en neemt het besluit op de aanvraag (wel of niet toelaten). Tegen alle besluiten tot een toelating kan bezwaar worden aangetekend.

Gebruiksvoorschrift

Bij de toelating worden gebruiksvoorschriften vastgesteld die op het etiket van het middel moeten worden vermeld. Tevens stelt het Ctgb een toelatingsnummer (bijv. 12345 N, of NL-1234567) vast dat op de verpakking moet staan, zodat u kunt controleren of het middel inderdaad in Nederland is toegelaten.

Overzicht toelatingen

De beoordelingen van door het Ctgb toegelaten middelen zijn voor een groot deel openbaar. Zo kan iedereen achterhalen op basis van welke studies het Ctgb een toelating heeft afgegeven en welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld.